דמי הבראה במגזר הפרטי לשנת 2015

1/07/2015
התאחדות התעשיינים
חוזר מס' 08/2015 – דמי הבראה לשנת 2015

הנדון: דמי הבראה לשנת 2015

 
1.  ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה של עובדיו מ- 13.7.98 הוארך עד ליום 30.6.2015.
ביום 29.6.15 נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות לפיו גובה דמי ההבראה, השתתפות המפעל בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו תהיה 378 ש"ח לכל יום הבראה.
קרי, ללא שינוי משנה קודמת (מדד הבסיס לצורך עדכון התעריף בשנת 2016 יהיה מדד חודש מאי 2014).
 
2.
א. קצובת ההבראה תינתן לעובדים במשרה מלאה ובעבור עבודה בפועל
(אלא אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על העובד הוראה עדיפה) בשיעורים הבאים:-
עבור השנה הראשונה לעבודה במפעל – 5 ימי הבראה.
עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה.
עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה.
עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה.
עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה.
עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה.
 
ב. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
 
3.  בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אך מובאת בחשבון תקופת חופשת הלידה.
 
4.  דמי ההבראה הם בסכום אחיד ואין חובה על העובד להציג קבלה המעידה על תשלום בגין הבראה.
 
5.  קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספט'), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
 
6.  לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
 
7.  יצוין עוד כי העובד יהיה זכאי לדמי הבראה גם לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.
 
8.  בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקה למשפט עבודה, למנהל המחלקה והיועץ המשפטי עו"ד עופר יוחננוף טל' 03-5198824
 
 
ב ב ר כ ה,
דורון קמפלר
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

  • המסמכים המוצגים לעיל אינם  מהווים  יעוץ משפטי,  להתייעצות נא פנה לגורם מקצועי מוסמך.
  • אין להעתיק תוכן המסמך ,לשכפל ולהפיץ ברבים.
  • כל הזכויות שמורות ©   ריווחית תכנות עסקי 1999 בע"מ

 

מוצרים נוספים
אפשר לעזור?