מי חייב בהגשת דוח למס הכנסה

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מי חייב בהגשת דוח

   
א)   אלה חייבים להגיש דו"ח:
(1) יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים; בן זוג רשום רשאי שלא לכלול
  את הכנסת בן זוגו, אם הגיש בן הזוג דו"ח נפרד על הכנסותיו, או אם צירף בן
  הזוג הרשום לדו"ח שלו הצהרה חתומה בידי בן זוגו שבן הזוג ידווח על הכנסותיו
  בנפרד;
(2) בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהצהיר כאמור בפסקה (1) כי ידווח על הכנסותיו בנפרד;
(3) יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס טרם מלאו לו 18 שנה, אם הייתה לו באותה שנה
  הכנסה חייבת בסכום שאינו פחות מ- (78,830 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2015)) או
  מסכום אחר שקבע שר האוצר לעניין זה;
(4) יחיד תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס;
(5) חבר-בני-אדם שהייתה לו הכנסה בשנת המס;
(5א) אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח
  מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי
  חוק מיסוי מקרקעין על השבח הריאלי הנובע מהמכירה או מהפעולה, לפי העניין;
(5ב) לעניין נאמנויות, כל אחד מאלה:
(1) נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי
  סעיף 75יב(ג)(1), ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות
  סעיפים 75ז(ח) או 75יב(ה) ושלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג לפי הוראות סעיף
  75ו1, לפי העניין;
(2) נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו;
(3) יוצר או נהנה, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף
  75ז(ז) או (ח), או סעיף 75יב(ה) או (ו);
(4) יוצר מייצג או נהנה מייצג, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי
  הוראות סעיף 75ו1;
(5) נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל; הוראות פסקה זו לא יחולו
  על חלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל לנהנה בנאמנות תושבי חוץ, לנהנה בנאמנות
  נהנה תושב חוץ או לנהנה בנאמנות לפי צוואה שכל הנהנים בה הם תושבי חוץ;
(6) נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל שסעיף 75ח1(ד)(3) חל עליה;
לכל
  מונח בפסקה זו תהיה המשמעות הנודעת לו בסעיף 75ג או בסעיף 75ו1, לפי העניין;
(5ג) בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 75ב, בחברת משלח יד זרה, כהגדרתה בסעיף 5, או בחברה
  נשלטת זרה, כהגדרתה בסעיף 75ב;
(5ד) אדם שעשה פעולה שנקבעה לפי סעיף קטן (ז) כפעולה החייבת בדיווח;
(6) כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו, ואפילו אינו חייב בהגשת
  דו"ח לפי סעיף קטן זה.
(א1) הוגש דו"ח הכולל את ההכנסות של שני בני זוג, יחתום כל אחד מבני הזוג על
  הדו"ח לאישור נכונות המוצהר על חלקו.
(ב) הדו"ח יפרט את ההכנסה שהיתה למוסרו בשנת המס שאליה מתייחס הדו"ח וכן
  כל הפרטים הדרושים לענין פקודה זו לגבי אותה הכנסה, ויצורפו אליו –
(1) מאזן וחשבון ריווח והפסד - אם הדו"ח מבוסס על מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת
  החשבונאות הכפולה;
(2) פירוט החישוב שעליו בוססה ההכנסה המוצהרת - אם הדו"ח מבוסס על מערכת
  חשבונות שאיננה כאמור בפסקה (1);
(3) פירוט אומדן המחזור, ההוצאות או אחוז הריווח או מסמכים או נתונים אחרים שעליהם
  בוססה ההכנסה המוצהרת - אם הדו"ח איננו מבוסס על פנקסי חשבונות.
(ב1) הדוח יפרט כל פעולה שנקבעה לפי סעיף קטן (ז) כפעולה החייבת בדיווח.
(ב2) 

(1) יחיד החייב בהגשת דוח לפי סעיף קטן (א)(1) עד (4), (5א), (5ג), (5ד) ו-(6),
  ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8), יגיש את הדוח לפי הוראות סעיף זה באופן
  מקוון, כפי שיורה המנהל, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות
  שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן – דוח
  עצמאי מקוון);
(2) יחיד כאמור בפסקת משנה (1) שלא הגיש דוח עצמאי מקוון, יראוהו, לעניין הוראות לפי
  פקודה זו, כמי שלא הגיש דוח;
(3) הוראות לפי פקודה זו, לעניין דוח לפי סעיף 131, יחולו על דוח עצמאי מקוון, אלא
  אם כן נאמר במפורש אחרת;
(4) על אף האמור בפסקה (1) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי
  יחידים שיהיו פטורים מחובת הגשת דוח עצמאי מקוון, בהתאם לקריטריונים של מצב
  כלכלי, גובה הכנסתו ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקבעו בתקנות,
  ובלבד שפטור כאמור לא יחול על יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור
  ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי),
  התשס"ח-2007. (תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010 
  , תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988).
(ג) דין וחשבון על פי סעיף קטן (א)(5) למעט דו"ח של שותפות יהיה מאושר בידי
  רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, ומתואם בידיו לצרכי המס
  אלא שבחבר-בני-אדם שהוא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח, רשאי לאשר את
  הדו"ח ולהתאימו לצרכי המס גם פקיד ברית פיקוח שנרשם כדין אצל רשם האגודות
  השיתופיות.
(ג1) 
  (1) בדוח כאמור בסעיף קטן (א)(5ב)(1), (3), (4) או (6) יפרט הנאמן, היוצר, היוצר
  המייצג, הנהנה או הנהנה המייצג, לפי העניין, כל אחד מאלה:
(א) פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים, והתושבות של כל
  אחד מהם;
(ב) פרטי הנכסים שהוקנו לנאמן או שהכנסה מהם הוקנתה לנאמן, וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה
  לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או ההכנסה כאמור;
(ג) פרטי הנכסים שחולקו ופרטי ההכנסה שחולקה, וכן מועד החלוקה;
(2) בדוח כאמור בסעיף קטן (א)(5ב)(2) יפרט הנאמן כל אחד מאלה:
(א) פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים, והתושבות של כל
  אחד מהם;
(ב) פרטי הנכסים בישראל שהוקנו לנאמן או שהכנסה מהם הוקנתה לנאמן, וכן פרטי ההכנסה
  שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או ההכנסה כאמור;
(ג) פרטי הנכסים שחולקו ופרטי ההכנסה שחולקה, וכן מועד החלוקה;
(3) בסעיף קטן זה, "פרטי הנכסים" – לרבות המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי
  ויום הרכישה, כהגדרתם בסעיף 88, שווי הרכישה ויום הרכישה כמשמעותם בפרק השלישי
  לחוק מיסוי מקרקעין ויתרת שווי הרכישה כהגדרתה בסעיף 47 לחוק האמור, לפי העניין.
(ג2) לדוח לפי סעיף קטן (א)(5ב), של בעל שליטה בחברת משלח יד זרה, יצורף דוח כספי
  מבוקר של חברת משלח היד הזרה, בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל, ואם היא
  חברה המגישה דוח או נישומה במדינה גומלת, כמשמעותה בסעיף 196, דוח הערוך לצורכי
  מס בהתאם לדיני המס באותה מדינה.
(ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לחיוב שותפות בהגשת
  דו"ח מאושר בידי רואה חשבון ומתואם בידיו לצרכי המס.
(ה) שר האוצר רשאי לקבוע בצו את נוסח האישור וההתאמה כאמור בסעיף קטן (ג).
(ו) אדם שלא צירף לדו"ח את המסמכים כמפורט בסעיף קטן (ב), או שהדו"ח שהגיש
  לא היה מאושר ומתואם כאמור בסעיף קטן (ג), יראוהו לענין סעיפים 145(ב) ו-158א(ג)
  כאילו לא הגיש דו"ח, זולת אם הגיש מסמכים כאמור במועד אחר שהתיר לו פקיד
  השומה.
(ז) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות החייבות בדיווח, את
  אופן הדיווח והיקפו; בסעיף קטן זה, "פעולה" – לרבות עסקה ומכירה
  ולרבות אם חלות לגביהן הוראות חוק מיסוי מקרקעין.
 

  • מסמך זה אינו מהווה יעוץ משפטי,  להתייעצות נא פנה לגורם מקצועי.
  • אין להעתיק תוכן המסמך ,לשכפל ולהפיץ ברבים.
  • כל הזכויות שמורות ©    

 

מוצרים נוספים
אפשר לעזור?